IFK Skövde FK & Skövde KIK

Två föreningar som vill utreda samverkan, samarbete, synergieffekter och ev. samgående.

IFK Skövde FK ställde frågan till Skövde KIK om det är möjligt att utreda om det finns områden där samverkan och synergieffekter ev. kan leda fram till ett samgående. Kan föreningarnas samverkan bidra till en bättre verksamhet för barn och ungdomar? Kan föreningarnas samarbete leda till bättre villkor för de ideella krafter som verkar i föreningarna. Kan perspektivet på jämställdhet bevaras?

Beslut togs i båda styrelserna att utreda tillsammans och använda konsulenter från RF-SISU som oberoende processledare i arbetet. Arbetet som görs belyser nuläge och framtida behov i respektive förening
Till hjälp i arbetet beslöts att använda fotbollens verktyg för föreningsutveckling ”Diplomerad förening” för att ta fram nödvändiga underlag som på årsmöte 2022 kan ligga till grund för ev. beslut.

Vad är Diplomerad förening?

Diplomerad förening kan beskrivas som en paketering av fotbollens föreningsutveckling där det har skapats en struktur för föreningar att arbeta med sin utveckling. Svensk fotboll har identifierat ett antal målbilder som tillsammans beskriver en bra fotbollsförening. Utifrån dessa målbilder har det sedan skapats ett antal kriterier för föreningar att arbeta med.

De olika områdena som jobbas igenom är: Inriktning och ledning, demokrati och delaktighet, ledarförsörjning, spelarutbildning, ekonomi och kommunikation.

När arbetet är gjort fås en bred bild över hur samverkan/ samgående skulle kunna se ut så att medlemmarna kan känna sig trygga i att ta ett beslut.

Arbetet genomförs i sex arbetsgrupper med en övergripande styrgrupp där representation från alla grupper finns. I arbetsgrupperna finns delaktighet från båda föreningarna. I styrgruppen avrapporteras arbetsgruppernas fortskridande arbete.

De uppräknade områdena tangerar alla varandra men har du frågor, funderingar eller goda råd så vänligen kontakta gärna enligt nedan.

Vill du veta mer om Diplomerade förening och vilka de olika områdena är, följer du länken nedan:
https://aktiva.svenskfotboll.se/forening/diplomerad-forening/

Inriktning och ledning

Gruppen har arbetat med att jämföra visioner, värdegrund och verksamhetsidé. Föreningarnas värdegrund samstämmiga med förankring i Svff.

Pågående arbetsprocess för förslag på vision och verksamhetsidé.

Demokrati och delaktighet

Ledarförsörjning

Arbetet går framåt och vi har hittat många vägar och arbetssätt att rekrytera ledare till föreningarna. Vi har framförallt diskuterat och försökt hitta lösningar på hur vi får mer kvinnliga ledare. Något som både IFK och SKIK strävar efter. Vi önskar även hjälp med tankar kring hur vi involverar äldre (mor- och farföräldrar) samt kvinnor med annan kulturell bakgrund. Dessa krafter är viktiga för båda föreningarna. Så har ni idéer får ni gärna höra av er till Gunnar Pettersson i SKIK. gunnar@skik.se

Spelarutbildning

Spelarutbildningsgruppen har främst arbetat vidare med sin plan och policy för hur man skall skapa en bra och trygg miljö i föreningen för barn och ungdomar. Nästa steg kommer att vara att genomföra intervjuer och samtal med barn och ungdomar från båda föreningarna för att få en inblick i eventuella dagliga problem och orosmoment som kan finnas i den dagliga verksamheten.

Ekonomi

Tar fram en fiktiv budget utifrån sammanslagningsalternativet med några styrande punkter bl.a.

  • – Varje del skall i möjligaste mån vara självförsörjande 
  • – Förutsättningarna skall vara lika mellan tjejer och killar såsom material, kläder samt tränare och ledarstab m.m. 
  • – Ta hänsyn till att omkostnaderna är olika beroende på serienivå

Kommunikation

Kommunikationsgruppen arbetar med att ta fram ett förslag till kommunikationsplan för en sammanslagen förening. Vi tittar också på identiteten med namn och utseende för en sammanslagen förening.

Kontakta oss

    IFK Skövde FK kansli info@ifkskovde.com, 070-202 79 58
    Skövde KIK kansli kansliet@skik.se