IFK Skövde FK & Skövde KIK

Projektgruppens och styrelsernas förslag

Förslaget från projektgruppen och styrelserna är ett samgående av föreningarnas ungdomsverksamheter i en ny förening. En satsning för båda föreningarnas ungdomssidor. Vi ser vinster för föreningarna, ledare, spelare, föräldrar, ekonomi och organisationerna. 

Genom barn och ungdomsföreningen Skövde Fotboll (arbetsnamn) som huvudförening, med IFK och SKIK som sektioner under huvudföreningen, möjliggörs ett strukturerat arbetssätt som med hjälp av fler resurser utvecklar föreningarna utifrån samtliga intressenters perspektiv. Det blir även fler ideella krafter som kan jobba för barn och ungdomars bästa oavsett kön.

Fördelar med en sammanslagning av föreningarnas ungdomsverksamheter i en ny förening.

Föreningsperspektiv


Utveckingsmöjligheter för andra verksamheter och åldersgrupper, både barn och senior
Enhetlig kommunikationsgrupp
Större aktör gentemot samarbetspartners som t.ex. kommunen och förbundet
Större tillgång till föreningsdomare

Ledarperspektiv


Fler ledare och kompetenser som möts och delar erfarenheter i ett gemensamt forum
Samarbets- och utvecklingsmöjligheter ur ett kvinnligt och manligt perspektiv
Samutnyttjande av resurser med specialkompetens tex målvaktstränare, fysiktränare och annan medicinsk kompetens

Spelarperspektiv


Många ungdomar i samma föreningsfärger skapar sammanhållning på hemmaplan, träningar, matcher och cuper
Större möjligheter till samarbete mellan lag
Bredare kompetens i föreningen med fler utbildade ledare

Föräldraperspektiv


Ungdomsförening med samma vision, värdegrund och verksamhetsplan
En förening med samlat medlemskap och samma avgifter
Samlade arbetsinsatser och försäljningskrav

Ekonomiskt perspektiv


Gemensam administration och kansli
Fördel vid sponsring: Fler ungdomar och seniorer under ett gemensamt tak
Utvecklingsmöjligheter för Skadevi Cup
Effektivare utnyttjande av klubbstugor
Fritidsverksamhet efter skolan till träningar
Gemensamma större inköp av materiel till klubbstuga samt materiel till verksamheten
Gemensamt avtal för kläder.

Två föreningar som vill utreda samverkan, samarbete, synergieffekter och ev. samgående.

IFK Skövde FK ställde frågan till Skövde KIK om det är möjligt att utreda om det finns områden där samverkan och synergieffekter ev. kan leda fram till ett samgående. Kan föreningarnas samverkan bidra till en bättre verksamhet för barn och ungdomar? Kan föreningarnas samarbete leda till bättre villkor för de ideella krafter som verkar i föreningarna. Kan perspektivet på jämställdhet bevaras?

Beslut togs i båda styrelserna att utreda tillsammans och använda konsulenter från RF-SISU som oberoende processledare i arbetet. Arbetet som görs belyser nuläge och framtida behov i respektive förening
Till hjälp i arbetet beslöts att använda fotbollens verktyg för föreningsutveckling ”Diplomerad förening” för att ta fram nödvändiga underlag som på årsmöte 2022 kan ligga till grund för ev. beslut.

Vad är Diplomerad förening?

Diplomerad förening kan beskrivas som en paketering av fotbollens föreningsutveckling där det har skapats en struktur för föreningar att arbeta med sin utveckling. Svensk fotboll har identifierat ett antal målbilder som tillsammans beskriver en bra fotbollsförening. Utifrån dessa målbilder har det sedan skapats ett antal kriterier för föreningar att arbeta med.

De olika områdena som jobbas igenom är: Inriktning och ledning, demokrati och delaktighet, ledarförsörjning, spelarutbildning, ekonomi och kommunikation.

När arbetet är gjort fås en bred bild över hur samverkan/ samgående skulle kunna se ut så att medlemmarna kan känna sig trygga i att ta ett beslut.

Arbetet genomförs i sex arbetsgrupper med en övergripande styrgrupp där representation från alla grupper finns. I arbetsgrupperna finns delaktighet från båda föreningarna. I styrgruppen avrapporteras arbetsgruppernas fortskridande arbete.

De uppräknade områdena tangerar alla varandra men har du frågor, funderingar eller goda råd så vänligen kontakta gärna enligt nedan.

Vill du veta mer om Diplomerade förening och vilka de olika områdena är, följer du länken nedan:
https://aktiva.svenskfotboll.se/forening/diplomerad-forening/

Inriktning och ledning

Gruppen har arbetat med att jämföra visioner, värdegrund och verksamhetsidé. Föreningarnas värdegrund samstämmiga med förankring i Svff.

Arbetsprocessen i gruppen ”Inriktning och ledning” har arbetat utifrån en idé om en fiktiv gemensam förening där vision, värdegrund och verksamhetsidé från de båda föreningarnas värderingar sammanförts till en.

I arbetsförslaget till vision framhåller båda föreningarna ett livslångt fotbollsintresse och poängterar utveckling som ett genomsyrande ledord.

I värdegrunden följer båda föreningarna sedan tidigare Svenska fotbollförbundets värdegrund, Fotbollens spela, lek och lär, Trygg fotboll, Grönt Kort, Matchfixning och Fair Play.​ Verksamhetsidén svarar an mot visionen och verksamheten grundar sig i riktlinjerna i FN:s barnkonvention och Svenska Fotbollförbundets Spela, lek och lär, där demokrati och lyhördhet är en självklar del. ​

//Per, Jonas, Caroline och Anna-Lena

Demokrati och delaktighet

Ledarförsörjning

En arbetsgrupp av ledare samt styrelserepresentanter från både Skövde KIK och IFK Skövde FK har arbetat fram en ledarförsörjningsplan. Planen innefattar hur föreningen skall rekrytera ledare till hela föreningens verksamhet, äldre som yngre. Dessutom har föreningarna gemensamt kommit överens om en utbildningsplan med både interna och externa utbildningar för ledare i föreningen. Arbetet har även fokuserat på att ta fram underlag till föräldramöten, inhämtning av belastningsregister samt diskuterat jämställdhetsfrågor med målsättning att öka andelen kvinnliga ledare i båda föreningarna.

Arbetet går framåt och vi har hittat många vägar och arbetssätt att rekrytera ledare till föreningarna. Vi har framförallt diskuterat och försökt hitta lösningar på hur vi får mer kvinnliga ledare. Något som både IFK och SKIK strävar efter. Vi önskar även hjälp med tankar kring hur vi involverar äldre (mor- och farföräldrar) samt kvinnor med annan kulturell bakgrund. Dessa krafter är viktiga för båda föreningarna. Så har ni idéer får ni gärna höra av er till Gunnar Pettersson i SKIK. gunnar@skik.se

Spelarutbildning

I arbetsgruppen har ungdomsansvarig tillsammans med utbildare och styrelserepresentanter tagit fram ett utkast på spelarutbildningsplan. Planen har sedan testats på diverse ledare i föreningarna med utgångspunkt att förändra och förbättra planen ytterligare.

Spelarutbildningsgruppen har främst arbetat vidare med sin plan och policy för hur man skall skapa en bra och trygg miljö i föreningen för barn och ungdomar. Nästa steg kommer att vara att genomföra intervjuer och samtal med barn och ungdomar från båda föreningarna för att få en inblick i eventuella dagliga problem och orosmoment som kan finnas i den dagliga verksamheten.

Ekonomi

Vi har jobbat fram en Ekonomisk policy och policy för hur vi hanterar lagkassor. När det gäller budgeten har vi utgått ifrån att den skall vara jämställd med utgång i att alla skall ha samma förutsättningar men där de faktiska kostnaderna skiljer. Gruppen har även jobbat med en organisationsskiss.

Grunder i budgeten:
•Alla intäkter går till huvudföreningen som fördelar medel i organisationen
•Allt som har med träning (material, tider etc.) fördelas lika oavsett kön
•Externa avgifter och domarkostnader är faktiska kostnader
•Lönekostnader för tränare/ledare följer nivån för aktuell division i regionen
•Resor till match sker utifrån ålder (F15-P15, senior herr-senior dam etc.) och kostnader för busstransport är faktiska kostnader med samma/likvärdig buss oavsett kön.

Tar fram en fiktiv budget utifrån sammanslagningsalternativet med några styrande punkter bl.a.

  • – Varje del skall i möjligaste mån vara självförsörjande 
  • – Förutsättningarna skall vara lika mellan tjejer och killar såsom material, kläder samt tränare och ledarstab m.m. 
  • – Ta hänsyn till att omkostnaderna är olika beroende på serienivå

Kommunikation

Kommunikationsgruppen arbetar med att ta fram ett förslag till kommunikationsplan för en sammanslagen förening. Vi tittar också på identiteten med namn och utseende för en sammanslagen förening.

Kontakta oss

    IFK Skövde FK kansli info@ifkskovde.com, 070-202 79 58
    Skövde KIK kansli kansliet@skik.se