IFK Skövde FK & Skövde KIK

IFK Skövde och Skövde KIK skriver samarbetsavtal

Vi fortsätter att vara två föreningar – inte tre.

Med start 1/1 2023 skriver IFK Skövde FK och Skövde KIK ett samarbetsavtal inom ett antal områden. Detta är starten på det fördjupade samarbete som utretts under några år. I samarbetsavtalet bibehålls syftet att med hjälp av fler resurser utveckla föreningarna utifrån samtliga intressenters perspektiv med fler ideella krafter vilka jobbar för barn och ungdomars bästa oavsett kön.

Det fördjupande samarbetet kommer att stärka föreningarna vilket innebär en gynnsam utveckling för fotbollsspelande tjejer och killar då man bland annat får en samlad ledarkompetens och ledarförsörjning. Föreningarna får en gemensam administration, ett gemensamt kansli och gemensamma styrelsemöten.

Dessutom kommer föreningarna presentera ett gemensamt erbjudande till sponsorer, leverantörer och samarbetspartners, vilket kommer vara en styrka i arbetet både med att hitta nya och i arbetet med de befintliga.

För att få en stark tillhörighet föreningarna emellan kommer de aktiva att bära likadana tränings- och matchkläder, vilket under 2023 innebär att representationslagens matchställ får samma utformning och en ny föreningsgemensam overall tas fram. Framöver kommer våra cirka 1000 ungdomar förenas i samma färger på Lillegårdens IP.

Varför inte tre föreningar som presenterats tidigare med Skövde FK?

Det korta svaret är enkelheten. Arbetet med att starta en ny förening för klubbarnas ungdomssektioner är ett stort, komplext och mycket tidskrävande arbete. Den arbetsinsatsen kan nu i stället riktas mot föreningarnas ordinarie verksamhet och det fördjupade samarbetet.

Frågor hänvisas till föreningarnas respektive ordförande

Anna-Lena Wetterteg
070-911 15 97
anna-lena@skik.se

Joakim Wendt
070-848 78 74
j.wendt@sisab.info

Två föreningar som vill utreda samverkan, samarbete, synergieffekter och ev. samgående.

IFK Skövde FK ställde frågan till Skövde KIK om det är möjligt att utreda om det finns områden där samverkan och synergieffekter ev. kan leda fram till ett samgående. Kan föreningarnas samverkan bidra till en bättre verksamhet för barn och ungdomar? Kan föreningarnas samarbete leda till bättre villkor för de ideella krafter som verkar i föreningarna. Kan perspektivet på jämställdhet bevaras?

Beslut togs i båda styrelserna att utreda tillsammans och använda konsulenter från RF-SISU som oberoende processledare i arbetet. Arbetet som görs belyser nuläge och framtida behov i respektive förening
Till hjälp i arbetet beslöts att använda fotbollens verktyg för föreningsutveckling ”Diplomerad förening” för att ta fram nödvändiga underlag som på årsmöte 2022 kan ligga till grund för ev. beslut.

Vad är Diplomerad förening?

Diplomerad förening kan beskrivas som en paketering av fotbollens föreningsutveckling där det har skapats en struktur för föreningar att arbeta med sin utveckling. Svensk fotboll har identifierat ett antal målbilder som tillsammans beskriver en bra fotbollsförening. Utifrån dessa målbilder har det sedan skapats ett antal kriterier för föreningar att arbeta med.

De olika områdena som jobbas igenom är: Inriktning och ledning, demokrati och delaktighet, ledarförsörjning, spelarutbildning, ekonomi och kommunikation.

När arbetet är gjort fås en bred bild över hur samverkan/ samgående skulle kunna se ut så att medlemmarna kan känna sig trygga i att ta ett beslut.

Arbetet genomförs i sex arbetsgrupper med en övergripande styrgrupp där representation från alla grupper finns. I arbetsgrupperna finns delaktighet från båda föreningarna. I styrgruppen avrapporteras arbetsgruppernas fortskridande arbete.

De uppräknade områdena tangerar alla varandra men har du frågor, funderingar eller goda råd så vänligen kontakta gärna enligt nedan.

Vill du veta mer om Diplomerade förening och vilka de olika områdena är, följer du länken nedan:
https://aktiva.svenskfotboll.se/forening/diplomerad-forening/

Inriktning och ledning

Gruppen har arbetat med att jämföra visioner, värdegrund och verksamhetsidé. Föreningarnas värdegrund samstämmiga med förankring i Svff.

Arbetsprocessen i gruppen ”Inriktning och ledning” har arbetat utifrån en idé om en fiktiv gemensam förening där vision, värdegrund och verksamhetsidé från de båda föreningarnas värderingar sammanförts till en.

I arbetsförslaget till vision framhåller båda föreningarna ett livslångt fotbollsintresse och poängterar utveckling som ett genomsyrande ledord.

I värdegrunden följer båda föreningarna sedan tidigare Svenska fotbollförbundets värdegrund, Fotbollens spela, lek och lär, Trygg fotboll, Grönt Kort, Matchfixning och Fair Play.​ Verksamhetsidén svarar an mot visionen och verksamheten grundar sig i riktlinjerna i FN:s barnkonvention och Svenska Fotbollförbundets Spela, lek och lär, där demokrati och lyhördhet är en självklar del. ​

//Per, Jonas, Caroline och Anna-Lena

Demokrati och delaktighet

Ledarförsörjning

En arbetsgrupp av ledare samt styrelserepresentanter från både Skövde KIK och IFK Skövde FK har arbetat fram en ledarförsörjningsplan. Planen innefattar hur föreningen skall rekrytera ledare till hela föreningens verksamhet, äldre som yngre. Dessutom har föreningarna gemensamt kommit överens om en utbildningsplan med både interna och externa utbildningar för ledare i föreningen. Arbetet har även fokuserat på att ta fram underlag till föräldramöten, inhämtning av belastningsregister samt diskuterat jämställdhetsfrågor med målsättning att öka andelen kvinnliga ledare i båda föreningarna.

Arbetet går framåt och vi har hittat många vägar och arbetssätt att rekrytera ledare till föreningarna. Vi har framförallt diskuterat och försökt hitta lösningar på hur vi får mer kvinnliga ledare. Något som både IFK och SKIK strävar efter. Vi önskar även hjälp med tankar kring hur vi involverar äldre (mor- och farföräldrar) samt kvinnor med annan kulturell bakgrund. Dessa krafter är viktiga för båda föreningarna. Så har ni idéer får ni gärna höra av er till Gunnar Pettersson i SKIK. gunnar@skik.se

Spelarutbildning

I arbetsgruppen har ungdomsansvarig tillsammans med utbildare och styrelserepresentanter tagit fram ett utkast på spelarutbildningsplan. Planen har sedan testats på diverse ledare i föreningarna med utgångspunkt att förändra och förbättra planen ytterligare.

Spelarutbildningsgruppen har främst arbetat vidare med sin plan och policy för hur man skall skapa en bra och trygg miljö i föreningen för barn och ungdomar. Nästa steg kommer att vara att genomföra intervjuer och samtal med barn och ungdomar från båda föreningarna för att få en inblick i eventuella dagliga problem och orosmoment som kan finnas i den dagliga verksamheten.

Ekonomi

Vi har jobbat fram en Ekonomisk policy och policy för hur vi hanterar lagkassor. När det gäller budgeten har vi utgått ifrån att den skall vara jämställd med utgång i att alla skall ha samma förutsättningar men där de faktiska kostnaderna skiljer. Gruppen har även jobbat med en organisationsskiss.

Grunder i budgeten:
•Alla intäkter går till huvudföreningen som fördelar medel i organisationen
•Allt som har med träning (material, tider etc.) fördelas lika oavsett kön
•Externa avgifter och domarkostnader är faktiska kostnader
•Lönekostnader för tränare/ledare följer nivån för aktuell division i regionen
•Resor till match sker utifrån ålder (F15-P15, senior herr-senior dam etc.) och kostnader för busstransport är faktiska kostnader med samma/likvärdig buss oavsett kön.

Tar fram en fiktiv budget utifrån sammanslagningsalternativet med några styrande punkter bl.a.

  • – Varje del skall i möjligaste mån vara självförsörjande 
  • – Förutsättningarna skall vara lika mellan tjejer och killar såsom material, kläder samt tränare och ledarstab m.m. 
  • – Ta hänsyn till att omkostnaderna är olika beroende på serienivå

Kommunikation

Kommunikationsgruppen arbetar med att ta fram ett förslag till kommunikationsplan för en sammanslagen förening. Vi tittar också på identiteten med namn och utseende för en sammanslagen förening.

Kontakta oss

    IFK Skövde FK kansli info@ifkskovde.com, 070-202 79 58
    Skövde KIK kansli kansliet@skik.se