Kategorier
Okategoriserade

Information inriktningsmöte mellan SKIK och IFK

Information kring inriktningsmöte mellan Skövde KIK och IFK Skövde FK.

Under förra veckan hade representanter från Skövde KIK och IFK Skövde FK tillsammans med RF SISU ett möte. På mötet lyftes fördelar och farhågor som ett samgående kan medföra samt diskuterades hur det befintliga samarbetet under året har fungerat. Båda föreningarna har utgått från de enkätsvar som många av er bidrog med i våras genom den föreningsgemensamma enkäten.

Utifrån de förutsättningarna beslutade båda föreningarna att ta ett inriktningsbeslut kring ett samgående. Det innebär i praktiken att representanter från de båda föreningarna utifrån framtagna parametrar ska undersöka hur ett samgående kan se ut, vad det innebär för båda parterna sportsligt, organisatoriskt och ekonomiskt. Dessa delar kommer utvecklas för att få en grund som vi kan pröva ett ev. samgående utifrån. Grundstrukturen för arbetet kommer att ske enligt målområden från Svenska Fotbolls Förbundets ”Diplomerad förening”.

Vi vill vara tydliga med att beslutet i sig enbart betyder att vi skall analysera möjligheterna mer noga och se om det går att hitta en gemensam väg framåt. Tanken är att arbetet skall fortlöpa under 2021, med arbetsgrupper som består av medlemmar från båda föreningarna. Ambitionen är att ett ev. färdigt förslag i sådana fall skall presenteras i samband med föreningarnas årsmöten 2022.

Föreningarna kommer fortlöpande informera er medlemmar om hur arbetet fortskrider och vad ett samgående skulle kunna innebära. Därefter får alla ta ställning till resultat och fortsättning.

Båda föreningarnas vilja är att erbjuda bästa möjliga förutsättningar att spela fotboll, få glädje genom idrotten vilket genomsyrar det vi gör och vårt fortsatta arbete.

Styrelserna i Skövde KIK och IFK Skövde FK

Kategorier
Okategoriserade

Enkät – Skövde KIK och IFK Skövde

Det är dags för er medlemmar att vara delaktiga i arbetet kring samarbetspunkter mellan föreningarna. Därför vill vi nu ta del av era tankar i en medlemsenkät. 

Enkäten bygger på två grundfrågor gällande samarbetet mellan föreningarna.

Man kan självklart välja att svara anonymnt, då väljer man att inte fylla i sitt namn i slutet av enkäten. 

Här hittar ni mer information och enkätenSamarbete Skövde KIK och IFK Skövde

Kom ihåg att tala med ditt barn om du som förälder fyller i enkäten.

Vi ser fram emot era svar,

Styrelsen

Kategorier
Okategoriserade

Skövde KIK och IFK har mötts igen

Arbetet med utredningen om utökat samarbete och ett eventuellt samgående mellan Skövde KIK och IFK Skövde Fotboll fortgår.

Målsättningen är att ett förslag, som båda föreningarnas medlemmar skall
ta ställning till, skall ligga på bordet i juni.


Arbetsgruppen förra måndagen sitt andra möte under ledning av Sisus Margareta Persson och Åsa Bogren. Inbjuden gäst då var Lidköpings FK:s före detta klubbchef Hans-Fredrik Johansson. Hans-
Fredrik jobbar fortfarande kvar i LFK även om han inte längre tituleras klubbchef.


Lidköping har både dam- och herrfotboll i sin verksamhet.  I LFK finns runt 270 flickor och 480 pojkar samt cirka 120 tränare/ledare. Föreningen har en styrelse och en sportrupp. Sportgruppen äger de sportsliga frågorna för både dam-och herrverksamheten. Hans-Fredriks egen uppfattning är att det är ”överlägset” att både dam och herr samsas i en gemensam sportgrupp. Dessutom finns en ungdomssektion, en arrangemangsgrupp och en marknadsgrupp.


När det gäller ungdomsverksamheten så arrangerar LFK en Summer Cup och Bollskola där flickor och pojkar deltar. Dessutom försöker föreningen att få flicklagen och pojklagen att åka till samma cuper.


Hans-Fredrik skickade med några råd till arbetsgruppen:


• Syftet med en eventuell sammanslagning.
• Målsättningar.
• Hur når vi dit?


 Ekonomi


När det gäller hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut kommer Jerker Wetterteg och Roger Emanuelsson att analysera båda klubbarnas status och dessutom komma med förslag till lösningar  vid en eventuell sammanslagning.


 I arbetsgruppen deltog från Skövde KIK Caroline Callerud, Anders Lind och Magnus Johansson. Dessutom Anna-Lena Wetterteg. Från IFK Skövde deltog Lennart Persson.


Nästa möte för arbetsgruppen är planerat till den 17 februari. På dagordningen står då:


 • Stadgar, behövs stadgeändringar?
• Ta fram förslag till en gemensam organisation.
• Ta fram förslag till samarbetsformer.


Vänliga hälsningar styrelsen i Skövde Kvinnliga IK samt styrelsen i IFK Skövde Fotboll

Kategorier
Okategoriserade

IFK och Skövde KIK utreder samarbete

Skövde KIK och IFK Skövde Fotboll planerar för ett eventuellt framtida samarbete. Därför kommer en projektgrupp att tillsättas som förutsättningslöst skall utreda möjligheter för olika former av samarbete.

– Vi blev inviterade av IFK Skövde för att diskutera framtiden, och vi tycker det här verkar spännande, säger Skövde KIK:s ordförande Anna-Lena Wetterteg.

I onsdags träffades representanter för de båda föreningarna i IFK Skövdes klubbstuga på Lillegården. På bordet fanns en lista med olika förutsättningar som behöver lyftas fram och undersökas. Det är många olika frågeställningar som behöver utredas inför ett eventuellt framtida samarbete.

– Vi ser en möjlighet att de här två föreningarna kan bli en mycket stark kraft om vi kan hitta former för ett samarbete, säger IFK:s ordförande Joakim Wendt.

Efter de inledande diskussionerna överlade Skövde KIK:s styrelse och en stund senare kom föreningens representanter tillbaka med ett besked.

– Vi vill gå vidare med att undersöka möjligheterna till samarbete, därför tillsätter vi en projektgrupp tillsammans med IFK, säger Anna-Lena Wetterteg.

Totalt har de två klubbarna cirka 850 ungdomar samt runt 150 ledare i sina verksamheter

En utredningsgrupp med tre representanter från vardera föreningen kommer att tillsättas inom de närmaste dagarna. Gruppen kommer att få hjälp av en processledare från SISU, Idrottsutbildarna. Dessutom kommer utredningen att ha en referensgrupp med representanter från Västergötlands Fotbollförbund och Skövde Fritid.

Kan det här till och med sluta med att de två föreningarna går samman?

– Vi vill avvakta vad utredningen kommer fram till, och utesluter inget, säger Joakim Wendt.

– I nuläget sätter vi igång utredningen, sen får vi se vad vi landar i, säger Anna-Lena Wetterteg.

Först ska projektgruppen utses, de ska få ramar för sitt uppdrag samt en tidsplan för arbetet. Båda föreningarna kommer därefter att fortsättningsvis informera sina medlemmar och även ge möjlighet att lämna synpunkter kring samarbetsfrågorna. Eventuella frågor i dagsläget hänvisas till styrelsen i respektive förening.

Vänliga hälsningar

Styrelsen i Skövde Kvinnliga IK samt styrelsen i IFK Skövde Fotboll